فروشگاه کتاب عرفان

در سالهای اخیر، ایرانیان به عنوان عصبانی ترین مردم جهان و چهاردهمین ملت غمگین در جهان شناخته شده اند رویکرد ما برای طراحی فروشگاه کتاب عرفان، خلق روشی برای کم کردن این بار اندوه و غم از مردم بود. برای تحقق این مهم، یک بازی برای مجاب کردن افراد به لبخند زدن خلق کردیم.ذات فروشگاه کتاب، فضایی ایستا است. برای خلق فضایی زنده و پویا، از نور و رنگ استفاده کردیم: دو عنصر به هم پیوسته و تاثیر گذار بر اتمسفر فضا که به عنوان غیر مادیترین عنصر همواره در معماری وجود داشته است.علاوه برآن رنگ ها با تاثیرات روانشناسی محیطی خود، بر آسایش اقلیمی ساکنان و ویژگیهای روانی و رفتاری افراد تاثیر میگذارند.بودجه محدود پروژه و متراژ بنا، ما را به خلق فرمی ساده و هندسی(قابلیت اجرای راحت) و انتخاب مصالح ارزان سوق داد، برای مثال استفاده از متریال بازیافتی لوله پلیکا که جهت نگداری شیشه‌های رنگی و پوشاندن منبع نور در سقف ‌‌تعبیه شده است.